Terugblik Discussieavond Economic Vision

Terugblik Discussieavond Economic Vision

23 jun 2023 16:46:19 UTC

Scroll down for the English version

Op 25 mei 2023 hield Volt Den Haag een discussie over de Economische Visie van Volt in Grand Café Utopie. We hadden onze voormalige policy co-lead Ron Stoop gevraagd om een aantal onderwerpen in te leiden waarover momenteel in EU-landen wordt gedebatteerd, door de meningsverschillen uit te leggen. We hadden een levendige discussie, en, nog belangrijker, enkele interessante toevoegingen aan de Volt Economic Vision. Lees verder voor de toevoegingen die we graag zouden willen zien. De resultaten zijn overgedragen aan de ontwikkelaars van de Economische Visie op EU-niveau. We denken dat het een geweldige manier was om het debat in Volt Den Haag levend te houden en van elkaar te leren!

  1. Maatregelen die de CO2-output van EU-bedrijven belasten, zouden gepaard moeten gaan met maatregelen ter ondersteuning van de transformatie naar koolstofneutrale of koolstofnegatieve alternatieven; we moeten de koolstofuitstoot in de EU verminderen, maar NIET door de economische activiteit naar andere delen van de wereld te verplaatsen
  2. Wij steunen het idee van een EU-minister van Financiën
  3. Wij zien de overgang naar een EU-minister van Financiën als een stap in de richting van acceptatie van het idee dat niet alle lidstaten dezelfde 'winst-en-verliesbalans' zullen hebben en dat er dus staten zullen zijn die overschotten genereren en andere staten permanent worden ondersteund - zoals in de Verenigde Staten
  4. Wij zijn een groot voorstander van een generieke ‘big tech’ of ‘big company’ belasting; EU-breed als wereldwijd niet mogelijk is; we denken dat een dergelijk initiatief niet mag worden gehinderd door de technische details van het huidige voorstel om grote technologie-investeringen in infrastructuur te laten medefinancieren
  5. In het algemeen vinden wij dat de Economische Visie de noodzaak mist, of onvoldoende recht doet, om te voorkomen dat economische bedrijvigheid de vooruitzichten voor toekomstige generaties kapot maakt of verslechtert. Duurzaamheid moet verder gaan dan de huidige nadruk op het gebruik van bredere en meer holistische maatstaven voor het meten van vooruitgang. Er moet een standpunt zijn ten aanzien van degrowth.

English

On May 25, 2023, Volt The Hague held a discussion on Volt’s Economic Vision. We had asked our former policy co-lead Ron Stoop to introduce a number of topics which are currently debated among EU countries, by explaining the differences of opinion. We had a lively discussion,. and, more importantly, some interesting additions to the Volt Economic Vison. Click on ‘read more’ for the additions we would like to see in the Economic Vision. The results were transferred to the developers of the Economic Vision on EU level. We think it was a great way to keep the debate alive in Volt The Hague and learn from one another!

  1. We like to stress that measures that tax carbon output from EU companies are coupled with measures to support the transformation towards carbon neutral or carbon negative alternatives; we need to reduce carbon output in the EU but NOT by having the economic activity move to other parts of the world
  2. We support the idea of an EU Minister of Finance
  3. We support the idea of countercyclical spending; we see the move towards an EU Minister of Finance as a step towards acceptance of the idea that not all member states will have the same ‘profit & loss’ balance and thus, there will be states generating surplus and other states being permanently supported – like the United States
  4. We are very much in favour of a generic ‘big tech’ or ‘big company’ tax; EU-wide if worldwide is not possible; we think such an initiative should not be stalled by the technicalities of the current proposal to have big tech co-finance infrastructure investments
  5. In general, we think the Economic Vision lacks, or does not do adequate justice to, the imperative not to have economic activity destroy or decrease the outlook for future generations. Sustainability should go beyond the current emphasis of using broader and more holistic metrics for measuring advancement. There should be a point of view with regard to degrowth.